SHEMOS

ספר שמות

שמות

T_O_Shemos_49_1_Veeieh_Shmos

ואלה שמות בנ"י

מט א

 

קןל דודי

נ, ד

 

ויאמר גו' מי שם פה לאדם

נא, ד

 

זה שמי לעולם

נב, ג

 

להבין מארז"ל כו' ערבים עלי

נב, ד

 

לבך יהגה אימה

נג, ב

 

הבאים ישרש יעקב

נב, ג

 

ביאור על הנ"ל

נד, ב

 

תוספות ביאור

נד, ד

VAEIRA

וארא

 

T_O_Vaeira_55_1_Vaeira-1

T_O_Vaeira_55_1_Vaeira-2

T_O_Vaeira_55_1_Vaeira-3

T_O_Vaeira_55_4_Vaeira-4

וארא אל אברהם

נה, א

T_O_Vaeira_56_1_Vayedaber-1

T_O_Vaeira_56_3_Vayedaber-2

T_O_Vaeira_56_3_Vayedaber-3

T_O_Vaeira_56_3_Vayedaber-4

T_O_Vaeira_56_3_Vayedaber-5

וידבר גו' וארא

נו, א

T_O_Vaeira_56_3_Vayomer_Hashem-1

T_O_Vaeira_56_3_Vayomer_Hashem-2

ויאמר גו' את מטך גו' יהי לתנין

נו, ד

 

לכן אמור לבנ"י אני ה'

נז, ב

 

ביאור על הנ"ל

נח, ב

Bo

בא

 

T_O_Bo_60_1_Baetzem_Hayom-1

T_O_Bo_60_1_Baetzem_Hayom-2

T_O_Bo_60_1_Baetzem_Hayom-3

T_O_Bo_60_1_Baetzem_Hayom-4

בעצם היום הזה

ס, א

T_O_Bo_60_3_Leman_Tehiye-1

T_O_Bo_60_3_Leman_Tehiye-2

T_O_Bo_60_3_Leman_Tehiye-3

למען תהי' תורת ה' בפיך

ס, ג

Beshalach

בשלח

 

T_O_Beshalach_61_1_Vayehi_Beshalach_Paroh-introduction

T_O_Beshalach_61_1_Vayehi_Beshalach_Paroh-1

T_O_Beshalach_61_1_Vayehi_Beshalach_Paroh-2

T_O_Beshalach_61_1_Vayehi_Beshalach_Paroh-3

T_O_Beshalach_61_1_Vayehi_Beshalach_Paroh-4

ויהי בשלח פרעה

סא, א

 

וירא ישראל את היד הגדולה

סא, ד

 

אז ישיר

סב, ב

 

אשירה לה'

סב, ד

 

לסוסתי

סג, ד

 

ביאור על הנ"ל

סד, ג

 

ויאמר משה אכלוהו היום

סה, א

 

להבין עני לחם משנה

סה, ד

Yisro

יתרו

 

T_O_Yisro_66_3_Bachodesh_Hashlishi-1

T_O_Yisro_66_3_Bachodesh_Hashlishi-2

T_O_Yisro_67_1_Bachodesh_Hashlishi-3

T_O_Yisro_67_1_Bachodesh_Hashlishi-4

בחודש השלישי

סו, ג

 

משה ידבר

סז, ד

 

ביאור על הנ"ל

סח, ג

 

משה ידבר

סח, ד

 

מראיהם ומעשיהם

סט, א

 

זכור את יום השבת

סט, ג

 

זכור את יום השבת

ע, ד

 

ביאור על הנ"ל

עב, א

 

להבין ביאור ענין האבות הןן הן המרכבה

עב, ד

 

וכל העם רואים את הקולות

עג, ג

משפטים

 

 

T_O_Mishpatim_74_3_Veaileh_Hamishpatim-1

T_O_Mishpatim_75_1_Veaileh_Hamishpatim-2

T_O_Mishpatim_75_2_Veaileh_Hamishpatim-3

T_O_Mishpatim_75_2_Veaileh_Hamishpatim-4

T_O_Mishpatim_75_3_Veaileh_Hamishpatim-5

ואלה המשפטים

עד, ג

 

[כי תקנה עבד עברי

עה, ד

 

[שש שנים יעבד

עה, ד

 

ביאור על הנ"ל

עו, ב

 

ויראו את אלקי ישראל

עו, ד

 

ביאור ע"פ ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר

עח, ב

 

לא תהי' משכלה ועקרה

עח, ד

תרומה

 

 

T_O_Terumah_79_3__Mi_Yitencha-1

T_O_Terumah_79_4__Mi_Yitencha-2

T_O_Terumah_79_4__Mi_Yitencha-3

T_O_Terumah_80_1__Mi_Yitencha-4

מי יתנך כאח לי

עט, ג

 

ביאור על הנ"ל

פ, ד

T_O_Terumah_81_1__Biur_Leinyan

כי"ק אדמו"ר נ"ע ביאור לענין הכרובים

פא, א

תצוה

 

 

T_O_Tetzave_81_1__Veato Tetzaveh-1

T_O_Tetzave_81_2__Veatoh Tetzaveh-2

T_O_Tetzave_81_3__Veatoh_Tetzaveh-3

T_O_Tetzave_81_3__Veatoh_Tetzaveh-4

T_O_Tetzave_81_5__Veatoh Tetzaveh-5

ואתה תצוה

פא, א

 

ועשית בגדי קודש

פב, א

 

ועשית ציץ זהב

פג, א

 

ביאור על הנ"ל

פג, ד

פרשת זכור

 

 

 

זכור את אשר עשה לך עמלק

 פד, ב

 

ביאור אין השם שלם

פה, ב

כי תשא

 

 

T_O_Ki_Tisa_85_3__Semolo_Tachas-1

T_O_Ki_Tisa_85_3__Semolo_Tachas-2

T_O_Ki_Tisa_85_3__Semolo_Tachas-3

T_O_Ki_Tisa_86_1__Semolo Tachas-4

שמאלו תחת לראשי

פה, ג

T_O_Ki_Tisa_86_3__Zeh_Yitnu

זה יתנו כל העובר על הפקודים

פו, ג

ויקהל

 

 

 T_O_Vayakhel_87_1__Vayakehel-1

T_O_Vayakhel_87_1__Vayakehel-2

ויקהל משה

פו,ג

 

קחו מאתכם תרומה

פח, ד

מגילת אסתר

 

 

T_O_Megilas_Esther_90_1_Yaviu_Levush-1

T_O_Megilas_Esther_90_1_Yaviu_Levush-2

T_O_Megilas_Esther_90_3_Yaviu_Levush-3

T_O_Megilas_Esther_90_3_Yaviu_Levush-4

T_O_Megilas_Esther_90_3_Yaviu_Levush-5

T_O_Megilas_Esther_90_3_Yaviu_Levush-6

T_O_Megilas_Esther_91_1_Yaviu_Levush-7

יביאו לבוש מלכות

צ, א

 

ביאור על הנ"ל

צא, ב

 

תוספות ביאור ע"פ יביאו

צב, ב

 

ומרדכי יצא מלפני המלך

צב, ד

 

כי אברהם לא ידענו

צג, א

 

ויושט המלך לאסתר את שרבי

צג, ד

 

ותוסף אסתר

צד, ג

 

חייב אינש לבסומי בפוריא

צה, א

 

ובבואה לפני המלך

צו, א

 

וקיבל היהודים

צו, ג

 

ביאור על הנ"ל

צז, א

 

חייב אינש לבסומי

צח, א

 

ובזה הנערה באה

ק, ב

הוספות

 

 

ויחי

 

 

 

ואני נתתי לך שכם אחד

קב, א

 

להבין שורש כל הדברים הנ"ל

קג,א

 

בן פורת יוסף

קה, א

שמות

 

 

 

להבין ענין שמחת חו"כ

קו,א

 

להבין שורש כל הדברים הנ"ל

קז, ב

יתרו

 

 

 

להבין שורש הדברים ע"פ בחודש השלישי

קח, ג

תצוה

 

 

 

להבין שורשי הדברים ע"פ ואתה תצוה

קי, א

כי תשא

 

 

 

כי תשא את ראש

קיא, א

 

להבין ביאור הדברים ע"פ כי תשא

קיב, ב

ויקהל

 

 

 

להבין שרשי הדברים ע"פ קחו מאתכם תרומה

קיג, א

מגילת אסתר

 

 

 

להבין למה לעתיד יתבטלו כל הנביאים

קטז, א

 

ויקח המן את הלבוש ואת הסוס

קיט, ג

 

אם ישים אליו לבו

קכא, ג

 

ע"כ קראו  לימים האלה פורים

קכב, א

 

רפאות תהי לשרך

קכד, ב